Gebruiksvoorwaarden | Fitness-Clubs.be

Gebruiksvoorwaarden

 
GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN FITNESS-CLUBS.BE 
 
1. TOEPASSING EN PERSOONSGEGEVENS 
Toegang tot en gebruik van deze website (de hierna benoemde "Website") is onderworpen aan bepaalde voorwaarden zoals hieronder nader aangegeven ("Gebruiksvoorwaarden"). Voorafgaand aan het gebruik op enigerlei wijze van de Website, vragen wij u om aandachtig de volgende Gebruiksvoorwaarden te lezen, die van toepassing zijn op elke promotie, aanbod en aankoop van een product of dienst aangeboden op de Website en de Privacyverklaring. Door het bezoeken van de Website of het gebruik ervan, op welke wijze dan ook, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacyverklaring. Indien u, bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden en/of Privacyverklaring, het niet eens bent met de inhoud hiervan, wordt u verzocht de Website niet meer te gebruiken.     
De website wordt beheerd door Fitness-clubs.be. Fitness-clubs.be is de handelsnaam van Goldman's Ads, wiens hoofdkantoor gevestigd is op 82 Broquevillelaan, 1200 Brussel. 
Indien u meer informatie wenst of indien u opmerkingen hebt, neem dan contact op met Fitness-clubs.be via het volgende adres: info@fitness-clubs.be.
 
2. BEDRIJFSDOELSTELLING EN INHOUD VAN DE WEBSITE
De Website dient als een leidraad bij het zoeken naar informatie over producten en diensten die betrekking hebben tot fitness en een aantal derde leveranciers.  
 
3. AARD VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE
De beschikbare informatie op de Website is van algemene aard en vormt geen aanbod van Fitness-clubs.be. Informatie over fitnesszalen worden online gezet of beheerd door de managers van fitnesszalen via hun rekening. Ingeval deze informatie onjuist of vals blijkt te zijn, wordt alleen de betrokken fitnesszaal verantwoordelijk geacht.
 
4. VERPLICHTINGEN VAN DE FITNESSZALEN
De fitnesszalen die bereid zijn om informatie of promoties aan bezoekers van Fitness-clubs.be (hierna een "Partner" genoemd) te bieden zullen aan specifieke voorwaarden moeten voldoen tijdens de registratie op de Website en het gebruik ervan.
 
De Partner verbindt zich ertoe het inschrijvingsformulier eerlijk in te vullen en geen verkeerde informatie te publiceren via Fitness-clubs.be. 
 
 
De Partner verbindt zich ertoe uitsluitend gratis tickets en online promoties te bieden via zijn eigen Website en die van Fitness-clubs.be. Echter, sommige uitzonderingen kunnen op voorhand worden onderhandeld tussen de Partner en Fitness-clubs.be. 
 
 
Fitness clubs.be zal het recht hebben om zonder voorafgaande kennisgeving uw account te verwijderen zonder enige compensatie in geval dat deze Gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd.
 
 
5. AANBIEDINGEN EN PROMOTIES VAN PARTNERS
De Partners zijn uitsluitend verantwoordelijk voor alle diensten, producten, aanbiedingen en promoties die door hen op de Website aangeboden worden, inclusief de prijzen van de fitnessabonnementen en de aangeboden gratis tickets, en ze na te komen. 
 
6. AANSPRAKELIJKHEID
Fitness-clubs.be levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen onnauwkeurigheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onnauwkeurigheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zullen we proberen om dit zo snel mogelijk op te lossen. Indien u onnauwkeurigheden in de ter beschikking gestelde informatie zou vinden, kunt u altijd contact met Fitness-clubs.be opnemen.
 
Fitness-clubs.be streeft ernaar om de Website met alle redelijke middelen te beschermen en de overlast veroorzaakt door technische fouten te beperken. Echter, Fitness-clubs.be kan niet uitsluiten dat er verkeerde technische toepassingen of onbevoegde operaties optreden. Om deze redenen kan Fitness-clubs.be niet garanderen dat de toegang tot de Website ononderbroken blijft of dat het geen andere storing oploopt als gevolg van dergelijke problemen.   
 
Ondanks alle inspanningen, kunnen de diensten op het Internet nooit volledig vrij zijn van veiligheidsrisico's. Fitness-clubs.be kan daarom niet verantwoordelijk worden geacht voor de schending van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, zoals bijvoorbeeld wanneer de Website aangevallen wordt door derden. 
 
Behalve in geval van opzettelijke fout of fraude ten name van Fitness- clubs.be, kan Fitness-clubs.be in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die zou plaatsvinden als gevolg van het gebruik van de Website of de informatie daarin vermeld. Fitness-clubs.be sluit iedere contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid krachtens deze Gebruiksvoorwaarden uit. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die uw computersysteem zou oplopen of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van informatie. 
 
7. MENINGEN OP DE SITE LATEN
Fitness-clubs.be behoudt zich het recht voor om geposte meningen te publiceren of niet te publiceren op zijn website. Elke geposte commentaar op Fitness-clubs.be wordt ter goedkeuring voorgelegd. Meningen die als tegenstrijdig met de filosofie en best practices van onze moderator worden beschouwd worden niet gepubliceerd. Criteria voor niet-publicatie: verward of onbruikbaar commentaar, ad hominem of ad personam aanvallen, ongeschikte inhoud aangezien agressief, bedreigend, schadelijk, lasterlijk, vulgair, racistisch, seksistisch, grillig, ter zake of niet constructief. Daarbij is het verboden om informatie te versturen of verzenden die (a) rechten van anderen schendt of inbreuk maakt op hun privacy of hun reclamerechten, (b)  door auteursrecht (copyright), handelsmerk of andere eigendomsrechten wordt beschermd, tenzij u de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van dat recht krijgt, (c) illegaal en bedrieglijk is als gevolg van identiteitsdiefstal of (d) wordt gebruikt om onrechtmatig tegen een andere persoon te samenspannen en inbreuk maakt op de vrijheid van handel en concurrentie.  U wordt als enige verantwoordelijk geacht voor alle schade opgelopen wegens een inbreuk op auteursrecht (copyright), handelsmerk of andere eigendomsrechten of enige andere schade die zou zijn opgelopen wegens uw gebruik van de Website.
Fitness-clubs.be aanvaardt geen enkele verantwoordelijk voor wat u indient of opstuurt naar deze site en behoudt het recht om uw ingediende inhoud inclusief te gebruiken voor, maar niet beperkt tot, reproductie, communicatie, verzending, publicatie, uitzending en postzending.
 
 
8. EXTERNE HYPERLINKS
De website bevat links die naar andere websites verwijzen waar Fitness-clubs.be geen controle uitoefent over het technische aspect of de inhoud ervan. 
 
Fitness-clubs.be kan geen garantie bieden op de volledigheid, rechtmatigheid of juistheid van de inhoud waarnaar deze hyperlinks verwijzen, of op de beschikbaarheid van deze websites. Fitness-clubs.be draagt geen verantwoordelijkheid voor enige schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die zou optreden als gevolg van het gebruik van hyperlinks opgenomen op de Website. Fitness-clubs.be verwijst naar de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacyverklaring van de betreffende websites. 
 
9. REKENINGEN
Rekeningen op de Website die op een geautomatiseerde manier gemaakt worden, zijn niet toegestaan.  
 
U mag de website niet gebruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die via uw account plaatsvinden. 
 
Fitness-clubs.be heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving uw account te verwijderen zonder enige compensatie in geval van niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, in het geval van schriftelijk of mondeling ongepast of bedreigend gedrag of misbruik van de Website.
 
10. INTELLECTUELE EIGENDOM
Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik, in welke wijze dan ook, van de Website of een deel ervan, met inbegrip van - met name - de teksten, afbeeldingen, codes, informatie, video-en audio-bestanden die het bevat is verboden, tenzij Fitness-clubs.be dit uitdrukkelijk, schriftelijk, en op voorhand goedkeurd. 
 
Door informatie en bestanden op de Website via uw rekening te verzenden, verleent u aan Fitness-clubs.be op deze een wereldwijde, eeuwigdurende en onherroepelijke licentie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen en te publiceren, onder meer voor commerciële doeleinden.  
 
11. WIJZIGINGEN
Fitness-clubs.be behoudt zich het recht voor om op elk moment deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn na te gaan en rekening houden met de laatste versie daarvan. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 3 december 2013.
 
12. BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Fitness-clubs.be beschermt uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden behandeld in overeenstemming met ons Privacyverklaring.
 
13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE GERECHT 
Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring vallen onder het Belgisch recht, met uitzondering van de conflictregels, en moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming daarmee.
De hoven en rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd in alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden.
 

 


 

Onze partners