Privacyverklaring | Fitness-Clubs.be

Privacyverklaring

 
PRIVACYVERKLARING 
 
1. TOEPASSINGSGEBIEDEN
Deze Privacyverklaring geldt voor de website van Fitness-clubs.be (hierna vermeld als "Website"). 
De website wordt beheerd door Fitness-clubs.be. Fitness-clubs.be is de handelsnaam van Goldman's Ads, wiens hoofdkantoor zich op 82 Broquevillelaan, 1200 Brussel bevindt.   
Fitness-clubs.be beschermt uw privacy en handelt in overeenstemming met de Belgische wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). 
Door het gebruik van de Website en/of door het verstrekken van persoonsgegevens, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande voorwaarden die bepalen dat Fitness-clubs.be persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en doorzendt. Indien u tijdens de lezing van deze Privacyverklaring het niet eens bent met de inhoud ervan, wordt u verzocht de Website niet meer te gebruiken. Indien u persoonsgegevens van derden doorzendt via de Website naar Fitness-clubs.be, staat u in voor en garandeert u dat deze voorwaarden meegedeeld werden aan de persoon op wie de gegevens betrekking hebben en door deze aanvaard werden. 
De voorwaarden die uw gebruik van de Website regelen zijn hier beschikbaar. 
 
2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
2.1 Verzameling, gebruik en andere verwerking van persoonsgegevens
Statistische informatie - Tijdens elk bezoek aan de website, worden diverse persoonsgegevens automatisch verzameld over u, met name uw IP-adres, lokalisatie, datum en duur van uw bezoek aan de Website, de website van waaruit u bent komen, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Website en in het bijzonder de pagina's die u op de Website bezoekt  
Deze informatie wordt alleen gebruikt voor statistische doeleinden en om het gebruik van de Website in geaggregeerde vorm te analyseren en te optimaliseren zonder u persoonlijk te identificeren.    
Klantgegevens - Zodra uw bezoek of uw gebruik niet beperkt wordt tot de weergave van algemene informatie en in het bijzonder wanneer u de aangeboden functionaliteiten, zoals (i) het creëren van een account op de Website (ii) contact opnemen met Fitness-clubs.be, (iii) het verzoek tot verzending van een aanbieding of een promotie van een fitnesszaal, (iv) de deelname aan een wedstrijd, (v) een wijziging van uw voorkeuren in uw account, of (vi) uw toelating betreffende het ontvangen van regelmatig nieuws van Fitness-clubs.be, worden aanvullende gegevens gevraagd en/of verzameld. 
Afhankelijk van de functionaliteiten waar u beroep op doet kunt u verzocht worden om bepaalde gegevens te verschaffen die afhankelijk zijn van de functionaliteit die u gebruikt en bijvoorbeeld de volgende gegevens kunnen bevatten: uw naam, taal, woonplaats, e-mailadres, geslacht en wachtwoord. De mededeling van deze gegevens kan in feite nodig zijn zodat Fitness-clubs.be de vereiste functionaliteiten kan aanbieden. 
Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 
(i) om u te voorzien van aangevraagde producten en diensten, met inbegrip van aanbiedingen en promoties van fitnesszalen;
(ii) om statistische gegevens te verzamelen en trendanalyses te ontwikkelen ten behoeve van management en marketing; 
(iii) om uw vraag, berichten of suggesties te kunnen behandelen en beantwoorden;
(iv) om u in staat te stellen deel te nemen aan een wedstrijd en u te informeren over het verloop en de uitkomst ervan; 
(v) om u nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing per e-mail op te sturen indien u dit wenst.  
2.2 Overdracht aan derden
In het kader van de dienstverlening, en in het kader van de ter beschikking stellen van de Website, maakt Fitness-clubs.be soms gebruik van derde leveranciers. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook, indien nodig voor hun dienstverlening, worden overgedragen aan derden. In dit geval zal de verwerking alleen volgens de instructies van Fitness-clubs.be worden uitgevoerd.
Fitness-clubs.be kan ook bepaalde informatie aan derden overdragen voor de volgende doeleinden: 
(i) bij het aanvragen van aanbiedingen en promoties van fitnesszalen kunnen wij uw informatie doorzenden aan de betrokken fitnesszaal zodat deze u de aangevraagde producten en diensten kan bezorgen;
(ii) aan bedrijven die verbonden zijn met Fitness-clubs.be voor promotionele doeleinden (waaronder direct marketing) en voor de ontwikkeling en commercialisering van producten en diensten van deze bedrijven;
(iii) aan de bevoegde autoriteiten in het kader van nakende en lopende procedures, in het kader van gerechtelijke onderzoeken en verzoeken om informatie, op verzoek van de overheid of om te voldoen aan andere wettelijke doeleinden. 
Deze derden treden op als "verantwoordelijken voor de verwerking" bij het uitvoeren van deze behandeling en andere verwerkingen van persoonsgegevens. Voor meer informatie betreffende deze verwerkingen verwijst Fitness-clubs.be naar het beleid van gegevensverwerking van deze derden.  
2.3 Overdracht naar het buitenland 
Door het gebruik van de Website erkent en aanvaardt u uitdrukkelijk, onder de hierboven vermelde gegevensverwerking, dat uw gegevens overgedragen kunnen worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte die geen soortgelijke bescherming van persoonsgegevens bieden. Deze overdracht kan met name optreden in het kader van de automatische verwerking van computerbestanden in datacenters in het buitenland. 
 
3. RECHT OP TOEGANG, WIJZIGING EN VERBETERING
Zoals voorzien in de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, heeft ieder op elk moment het recht op toegang, wijziging en verbetering van zijn persoonsgegevens. Indien u over een account op de Website beschikt, kunt u zelf een aantal van uw gegevens beheren en bewerken en kunt u kiezen om geen e-mails van Fitness-clubs.be meer te ontvangen. U kunt u ook op ieder moment gratis verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en u kunt zich daarvoor richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking van Fitness-clubs.be via de volgende contactgegevens. 
 
4. CONTACTGEGEVENS 
Fitness-clubs.be is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en zorgt voor de privacy en beveiliging van deze gegevens. U kunt contact opnemen met Fitness-clubs.be via het volgende adres: 
 
Goldman’s Ads
82 Broquevillelaan
1200 Brussel.
info@fitness-clubs.be 
Fitness-clubs.be behoudt zich het recht voor om op elk moment de Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 4 december 2013
 

 

Onze partners